Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Гражданско състояние 1997. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес info
Гражданско състояние 1999. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал info
Гражданско състояние 2000. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние info
Гражданско състояние 2016. Издаване на удостоверение за наследници info
Гражданско състояние 2017. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина info
Гражданско състояние 2019. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път info
Гражданско състояние 2020. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението info
Гражданско състояние 2033. Възстановяване или промяна на име info
Гражданско състояние 2034. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път info
Гражданско състояние 2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки info
Гражданско състояние 2037. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат info
Гражданско състояние 2039. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. info
Гражданско състояние 2040. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи info
Гражданско състояние 2052. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал info
Гражданско състояние 2053. Припознаване на дете info
Гражданско състояние 2056. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година info
Гражданско състояние 2057. Издаване на удостоверение за родените от майката деца info
Гражданско състояние 2058. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители info
Гражданско състояние 2075. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца info
Гражданско състояние 2076. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат info
Гражданско състояние 2080. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина info
Гражданско състояние 2104. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година info
Гражданско състояние 2108. Издаване на удостоверение за правно ограничение info
Гражданско състояние 2109. Издаване на удостоверение за семейно положение info
Гражданско състояние 2110. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина info
Гражданско състояние 2128. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес info
Гражданско състояние 2132. Промяна в актовете за гражданско състояние info
Гражданско състояние 2138. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението info
Гражданско състояние 2390. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство info
Устройство на територията 2027. Издаване на скици за недвижими имоти info
Устройство на територията 2054. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж info
Устройство на територията 2062. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория info
Устройство на територията 2082. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот info
Устройство на територията 2083. Издаване на виза за проектиране info
Устройство на територията 2084. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж info
Устройство на територията 2085. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ info
Устройство на територията 2112. Издаване на разрешение за строеж info
Устройство на територията 2117. Одобряване на подробен устройствен план info
Зелена система 2068. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии info
Търговия, туризъм и транспорт 2012. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране info
Други услуги 2133. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) info
Други услуги 2134. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) info
Кадастър и контрол по строителството 2119. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство info